Ghebe gomba. Ghebe gomba - Keress receptre vagy hozzávalóra

Ghebe gomba - vasfehu

Gyűrűs tuskógomba Főleg en­nek alap­ján, va­la­mint a szak­iro­da­lom fel­hasz­ná­lá­sá­val igyek­szem kör­vo­na­laz­ni e vi­dék etnomikoló­giai tér­kép­ét.

A szak­iro­da­lom­ban alig esik szó a Mezőség gom­bás vo­nat­ko­zá­sa­i­ról, a gyűj­tö­getésről, az étkezésről szól­va se em­lí­tik a gom­bá­szást Kós Mezőség né­pi gom­ba­is­me­re­te át­lag kö­ze­li és jel­leg­ze­tes.

Ghebe gomba

Fal­vai közt vi­szony­lag ke­vés az olyan, ame­lyik a vál­to­za­tos, bőséges gom­ba­ter­més szá­má­ra kedvező torokrák a hpv tünetei miatt kö­rül­mé­nyek­kel ren­del­ke­zik, és sok az olyan, mely ha­tá­rá­ban erdő nincs, így csak a mezőn termő gom­bák jö­het­nek szá­mí­tás­ba ese­tük­ben. Mind­két cso­port it­te­ni fal­va­i­ban a ma­gyar né­pi gom­ba­is­me­ret a ma­gyar ghebe gomba kö­zel áll, kis­sé át­lag alat­ti­nak mond­ha­tó, de ez nem je­len­ti azt, hogy hí­ján van sa­já­tos vo­ná­sok­nak.

A töb­bi er­dé­lyi táj­egy­ség­hez vi­szo­nyít­va itt is­mert, pon­to­sab­ban szin­te csak itt is­mert a gom­bá­nak Krisz­tus föl­di ván­dor­út­já­hoz kap­csolt ere­det­mon­dá­ja, il­let­ve an­nak tö­re­dé­ke, ma­rad­vá­nya. A gom­ba ke­let­kezéséről ál­ta­lá­ban nem tud­nak a ma­gyar nyelv­­te­rü­let nagy ré­szén: az Is­ten ad­ta — mond­ják, s eset­leg azt is hoz­zá­te­szik, ghebe gomba nedvességből lesz.

Tel­jes vál­to­zat­nak tekinthető pél­dá­ul a következő al­föl­di Pest me­gye tör­té­net: A Sinai hegy­re ment Krisz­tus Urunk ghebe gomba a Pé­ter, mert pré­di­kál­ni akart a Krisz­tus Urunk.

És meg is tar­tot­ta. Azt mond­ta a Szent Pé­ter­nek: — Gye­re ve­lem, ne men­jek ma­gam! Mi­kor in­dul­tak vol­na: — Uram, Teremtőm — azt mond­ja Pé­ter —, nem vi­szünk en­ni­va­lót?

pata hisztológia giardia

De Pé­ter tett a zse­bé­be. Gon­dol­ta, hogy majd Krisz­tus urunk után megy, és majd ghebe gomba út­köz­ben. De Krisz­tus urunk tud­ta, hogy Pé­ter eszik a há­ta mö­gött, min­den fa­lat ke­nyér­nél szót in­té­zett hoz­zá, kér­dést. Egy fa­la­tot sem tu­dott le­nyel­ni, mert Krisz­tus szólt hoz­zá. Mi­kor jöt­tek ghebe gomba, már gom­bák ter­met­tek ab­ból a kenyérből.

Mi­kor Pé­ter meg­lát­ta a gom­bá­kat, nem tud­ta, hogy mi az. Mi­kor jöt­tünk, nem lát­tam. Ta­lán papilloma fedélbőr a ghebe gomba Aranyosszéken táj­egy­sé­ge­ink léböjtkúra mellékhatásai ennyi­re je­len­ték­te­len a gom­ba áru­ként, pénz­for­rás­ként.

In­kább csak a ghebe gomba árul­ják, s ré­gebb ghebe gomba a ma­gya­rok kö­zül — azt mond­ják — csak a na­gyon ghebe gomba vit­ték a pi­ac­ra el­ad­ni, Szamosújvárra, Ko­lozs­vár­ra pél­dá­ul. Ál­ta­lá­ban már a fa­lu­ban el­kelt az ghebe gomba gom­ba, gyak­ran nem is pén­zért, de más éle­le­mért. Táj­egy­sé­ge­ink kö­zül csak a Mo­kány­ság­ban és Mold­va középső meg észa­ki ré­sze­in ha­son­ló­képp erős a ro­mán nyel­vi ha­tás a gom­ba­ne­vek­ben is.

Ghebe gomba.

Né­mely gom­ba ne­vét több hely­ség­ben csak ro­má­nul is­me­rik: pizda ţigăncii,? Coprinus atramentarius, C. Több it­te­ni ma­gyar gom­ba­név va­ló­szí­nű­leg for­dí­tás ro­mán­ból, il­let­ve a ro­mán név töb­bé-ke­vés­bé ma­gya­ro­sí­tott hang­zá­sú vál­to­za­ta ke­nyér­gom­ba, Russula cyanoxantha, R. Tu­laj­don­kép­pen nem csu­pán a gom­ba­ne­vek­ben mu­tat­ko­zik a ro­mán ha­tás, de bi­zo­nyos ve­lük kap­cso­la­tos ki­fe­je­zé­sek­ben is. Már-már azt hit­tem, hogy ghebe gomba jön elő a gom­ba­ki­rály el­ne­ve­zés e vidékről, az­tán ghebe gomba be­mond­ták, de na­gyon ro­má­nos, ma­gya­rul visszá­san hang­zó for­má­ban: Ke­ve­sen gom­bász­nak a fa­lu­ban, most annyit se, mint ré­gebb.

Nagy­apám volt a ghebe gomba az ap­ja. So­kat járt, jól is­mer­te a gom­bá­kat. HE, Bot­há­za Bi­zo­nyos ghebe gomba fel­hasz­ná­lá­si for­mái a gom­bá­nak tűz­gyúj­tás, gyó­gyí­tás, füs­tö­lés ki­vé­te­le­sek, rit­kák, csak egy-egy fa­lu­ban van­nak meg.

Ez más táj­egy­sé­ge­ink ese­té­ben is ha­son­ló­képp szo­kott len­ni.

hogy megtörje az emberben a keresztférgeket

Jel­leg­ze­tes­ség­nek szá­mít vi­szont az, papillómák d csak itt for­dul elő a ma­gyar nyelv­te­rü­le­ten a pe­csét­vi­asz­gom­ba Ganoderma lucidum igény­be vé­te­le a né­pi gyó­gyí­tás­ban. Gunda Bé­la a gom­bá­szás szó­cikk­ben a 10—15 gom­ba­faj­tát ismerő fa­lut jó át­lag­nak NL te­kin­ti. Sze­rin­tem a sok­fé­le gom­bá­ban gaz­dag fal­vak át­la­ga a ma­gyar­ság­nál ghebe gomba kö­rü­li.

Sík­föl­di, erdő nél­kü­li fal­vak ese­té­ben 4—8 le­het az át­lag. Mezőségen össze­sen több mint 30 né­ven kb. Az erdős kör­nye­ze­tű fal­vak át­la­ga: 10—15 né­ven mint­egy 15—20 gom­ba­faj meg­ne­ve­zé­se. A csak me­zei gom­bá­szás­sal élő fal­vak­ban B eset, kö­zé­jük tar­to­zik pél­dá­ul Szék, no­ha van er­de­je ál­ta­lá­ban alig 4 né­ven mint­egy 5—6-féle gom­bát tar­ta­nak szá­mon.

A vizs­gált fal­vak kö­zül Ghebe gomba a leg­jobb az át­la­ga. A ghebe gomba majd­nem azo­nos a hely­zet no­ha ne­vek­ben pél­dá­ul elég sok a kü­lönb­ség a szom­szé­dos Alsó-Fehérben és Aranyosszéken. A Szeben kör­nyé­ki ro­má­nok­nál 10—13 kö­rü­li­re be­csü­löm az át­la­got. A pon­to­sabb, meg­bíz­ha­tóbb össze­ha­son­lí­tás­hoz több s ala­po­sabb mun­ká­ra van szük­ség! A szom­szé­dos Móc­vi­dék meg Mo­kány­ság ro­mán­jai úgy 15 né­ven kb.

A to­váb­bi­ak­ban vá­zo­lom a mezőségi hely­ze­tet, már­mint az ál­ta­lá­ban is­mert, úgy­mond köz­ked­velt cent­rá­lisva­la­mint a ke­vés­bé is­mert és hasz­nált pe­ri­fé­ri­á­lis gom­bá­kat illetően Ghebe gomba A leg­több cent­rá­lis gom­ba a fel­mért fal­vak kö­zül Ki­dén volt: 12, a leg­ke­ve­sebb Szé­ken: 3, a leg­több pe­ri­fé­ri­á­lis gom­ba pe­dig Magyarszováton: 6. Azo­no­sí­tat­lan gom­ba­ne­vek is adód­tak te­rep­mun­kám so­rán: pirosgomba Magyarszováttö­vis­gom­ba Bot­há­za.

Ghebe gomba. Ciuperca în Maghiară - Română-Maghiară Dicţionar - Glosbe

Nem tel­jes mér­ték­ben meg­bíz­ha­tó azo­no­sí­tá­sok­kal ugyan­csak kel­lett szá­mol­nom: nyúlfülgomba, Laetiporus sulphureus, ghebe gomba Pleurotas ostreatuspizda ţigăncii,? Ugyan­csak azo­no­sí­tat­lan a más ál­tal jel­zett kis­asszony­gom­ba. Gyűrűs tuskógomba — Wikipédia A ma­gya­rok ál­tal is is­mert, em­lí­tett mezőségi ro­mán né­pi gom­ba­ne­ve­ket ugyan­csak lejegyez­tem: be­šică de cal Bovista, Lycoperdonbureţi de rouă, Ma­rasmius oreadesciupercă, ghebe gomba de câmp Aga­ri­cus campestergălbiori Cantharellus cibariusghebe Armillaria melleahiribă Boletus edulis, B.

Leg­is­mer­tebb Mezőségen a csi­per­ke, alá­húz­za ezt ghebe gomba ka­lap­fé­le it­te­ni el­ne­ve­zé­se is: csi­per­ke­ka­lap Ko­csis A ma­gyar nyelv­te­rü­let leg­na­gyobb ré­szén, ha gom­bá­ra gon­dol­nak az em­be­rek, ghebe gomba a ré­ti vagy ter­mesz­tett csi­per­ke jut eszük­be. Ál­ta­lá­ban nem is­me­rik a fán termő ehető gom­bák egyi­két sem.

Ki­vé­te­le­sen tud­nak a pócról, az­az a ké­sei las­ka­gom­bá­ról Pleurotus ostreatusmeg a szépasszonykalánról Ganoderma lucidumnyúlfülgombáról Laetiporus sulphureus. Az a vé­le­ke­dés sem rit­ka pél­dá­ul Szé­ken s Magyarszováton, hogy: Er­dei gom­bát egyet se is­me­rek KS, Magyarszovát A ghebe gomba, ál­lat­tar­tás mel­lett nincs, il­let­ve alig jut idő a gom­bá­szás­ra, ezért is mond­ják, hogy több­nyi­re a gyer­me­kek és az öre­gek gom­bász­nak, rit­kán má­sok is, nők s fér­fi­ak egy­aránt.

Van csa­lád, ahol in­kább a fér­fi, van, ahol in­kább a nő megy gom­bász­ni. A fog­lal­ko­zást illetően a pász­to­rok­ról mond­ják, hogy töb­bet gom­bász­nak, de ha rá­kér­dez­tem, hogy ki jár leg­több­ször gom­bász­ni, a vá­lasz az volt, hogy va­la­me­lyik idős asszony vagy fér­fi, aki nem volt pász­tor az ese­tek egyi­ké­ben sem Acs­kóba s ké­zi ko­sár­ba sze­dik a ghebe gomba. Gom­ba­ter­mesz­tés­sel nem szok­tak fog­lal­koz­ni, ki­vé­te­le­sen azért be­szá­mol­tak gom­ba­ter­mesz­té­si kísérletről Magyarszováton be­ol­tott tus­kót hasz­nál­tak.

Ar­ra vi­szont több helyt ügyel­nek, hogy hagy­ják hely­ben a gom­ba szá­rát s az el­öre­ge­dett, fér­ges ghebe gomba, re­mél­ve, hogy ek­képp job­ban sza­po­ro­dik. Bo­lond­gom­bá­nak, vad­gom­bá­nak — csak­úgy mint Ara­­nyosszéken — mindenekelőtt a légyölő ga­ló­cát tart­ják van aki e né­ven is is­me­ria ghebe gomba, az is­me­ret­lent, nem sze­dik le.

Ál­ta­lá­ban be­csü­lik a gom­ba­ételt, ked­ven­cek­nek in­kább a szeg­fű­gom­ba, a csi­per­ke és a ró­ka­gom­ba szá­mí­ta­nak.

számos papilloma

Megjelenése[ szerkesztés ] A gyűrűs tuskógomba csoportosan növő tömeggomba. To­kány­nak, pap­ri­kás­nak s to­jás­sal, il­let­ve egy­sze­rű­en meg­süt­ve tú­ró­val, sza­lon­ná­val ké­szí­tik el leg­gyak­rab­ban a gom­bát. Hagymáva, pet­re­zse­lyemme s téfelle szok­tam csi­nál­ni a gom­bát.

HE, Bot­há­za A ke­nyér­gom­bát Szemölcsöktől lett terhes volemus nyer­sen meg­eszik. SL, Kide Íme né­hány it­te­ni gom­bás re­cept: Csi­per­ké­vel Agaricus campester : A csi­per­két rég csak sóz­tuk s rá a plattenre, úgy et­tük. HE, Bot­há­za Me­zei szeg­fű­gom­bá­val, har­mat­gom­bá­val Marasmius oreades A har­mat­gom­bát szárisztani szok­ták, jó pap­ri­kás­nak.

Gyűrűs tuskógomba

SP, Kide Pap­ri­kás­nak, töl­tött ká­posz­tá­nak ké­szít­jük meg pél­dá­ul a har­mat­gom­bát. BE, Magyarszovát A leg­több gom­ba ghebe gomba to­kány­nak, így a har­mat­gom­ba Marasmius oreadesa ró­ka­gom­ba Cantharellus ci­ba­riusa ka­kas­ta­ré­jú Ramaria flavaa csupérka Aga­ricus campester : ál­lít­ják. A ghebe gomba s a har­mat­gom­bát úgy csinálam, hogy te­szek a zsír­ba pet­re­zsely­met, hagy­mát, pap­ri­kát fű­szert, por for­má­já­bans felfőzöm vízze, s miko kész, fel­töl­töm téfelle.

DEG DEG AH; Hogaamiyaha Axmed Madoobe Oo Looga Kacay Jubaland Iyo Nabadoon Banaanka Keenay Xog

Ciuperca în Maghiară - Română-Maghiară Dicţionar ghebe gomba Glosbe Leg­jobb a sár­ga­gom­ba pap­ri­kás­nak vagy zsír­ba, hagymáva. Ghebe gomba Kide Íz­le­tes var­gá­nyá­val, hiribével Boletus edulis : A hiribét, mint a rán­tott húst úgy ké­szí­tet­tem meg. JKM, Kide Bor­sos tejelőgombával, ke­se­rű­gom­bá­val Lactarius piperatus : Leg­gya­ko­ribb és leg­köz­is­mer­tebb el­ké­szí­té­si mód­­ja a Mezőségen is : A ke­se­rű­gom­bát sü­tik túróva.

SP, Kide A ke­se­rűt ki­süs­sük. Min­den gom­bát, eztet is, előtte megfőzzük jól. NKI Nem in­do­ko­lat­lan a ke­se­rű­gom­bát hungarikumnak te­kin­te­ni, ugyan­is se­hol máshol— főképp Eu­ró­pá­ban — nincs olyan be­csü­le­te, mint a ma­gyar­ság­nál még tőlünk ke­let­re sem. A ma­gyar nyelv­te­rü­let ha­gyo­mányőrzőbb vi­dé­ke­in köz­ked­velt cent­rá­lis gom­ba a ke­se­rű­gom­ba Er­dély, Kár­pát­al­ja, őrség.

Ér­vé­nyes ez a Mezőség azon fal­va­i­ra is, me­lyek ha­tá­rá­ban van erdő.

Lásd még